Darmowa dostawa na terenie PL od 400zł

Kup teraz i zapłać za 30 dni PayPo

navigate_next
Regulamin Konkursu Briju & Bigordi

REGULAMIN KONKURSU
„Briju x Bigordi”

§ 1
DEFINICJE

Ilekroć w treści niniejszego regulaminu użyto niżej wskazanych pojęć lub zwrotów, nadaje im się następujące znaczenie:

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Konkursu określający zasady i warunki udziału w Konkursie, w tym prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników;

Organizator – oznacza organizatora Konkursu, tj Briju 1920 Limited z siedzibą w Nikozji (1061 Nikozja, Cypr), Kypranoros 13, EVI Bulding 1st Floor, Office 103 A) („Organizator”).

Serwis Instagram – oznacza internetowy serwis społecznościowy pod domeną https://www.instagram.com, tj. Instagram;

Konkurs – oznacza konkurs pod nazwą „Briju x Bigordi” prowadzony przez Organizatora na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.

Uczestnik – oznacza osobę, która zgodnie z Regulaminem spełnia warunki uprawniające ją do udziału w Konkursie i dokonała skutecznego przystąpienia do Konkursu;

Post Konkursowy – materiał konkursowy zamieszczony przez Uczestnika konkursu w Serwisie Instagram pod adresem https://www.instagram.com/.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Briju 1920 Limited z siedzibą w Nikozji (1061 Nikozja, Cypr), Kypranoros 13, EVI Bulding 1st Floor, Office 103 A) („Organizator”).

2. Celem przeprowadzenia Konkursu jest promocja produktów oferowanych przez Organizatora.

3. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest prowadzony w Serwisie Instagram na stronie „Briju” oraz „Bigordi” pod adresem https://www.instagram.com/briju_official/ i  https://www.instagram.com/bigordi.torebki/ z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Serwisie Instagram, tj. możliwością dodawania przez użytkowników materiałów wideo na swoim stories, feedzie lub reels.

4. Konkurs rozpocznie się dnia 06.12.2023 o godzinie 10:00 czasu polskiego i trwa do 14.12.2023 do godziny 23:59 czasu polskiego . Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.

6. Ogłoszenie wyników będzie w dniu 16.12.2023 roku do godziny 15:00 na relacji na platformie Instagram na profilu marki Briju i/lub Bigordi

7. Konkurs nie jest w żaden sposób popierany, sponsorowany, przeprowadzany przez Serwis Instagram ani z nim związany.

8. Serwis Instagram udostępnia wyłącznie infrastrukturę techniczną, za pomocą której możliwa jest organizacja Konkursu przez Organizatora.

9. Uczestnik, przystępując do Konkursu, jednocześnie wyraża zgodę na zwolnienie Serwisu Instagram z wszelkiej odpowiedzialności związanej z udziałem w Konkursie.

10. Prawo do udziału w Konkursie przysługuje osobom spełniającym wszystkie warunki
określone w treści Regulaminu.

§ 3

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

2. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna spełniająca wszystkie poniżej wskazane
warunki, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 Regulaminu:
a. jest osobą pełnoletnią;
b. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c. ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
d. posiada konto w Serwisie Instagram zgodnie z zasadami tego serwisu w czasie trwania Konkursu;
e. zapoznała się z Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu i zaakceptowała jego treść.

3. Udziału w Konkursie nie mogą brać osoby fizyczne, które:
a. są pracownikami, współpracownikami lub członkami organów zarządzających Organizatora lub Zleceniodawcy;
b. są członkami komisji konkursowej, o której mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu;
c. są osobami najbliższymi osób fizycznych, o których mowa w § 3 ust. 3 a.-b. Regulaminu, tj. ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu lub osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

4. Przystępując do Konkursu, należy spełnić następujące warunki techniczne:
a. posiadać aktywny dostęp do sieci Internet,
b. posiadać dostęp do komputera lub innego rodzaju urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet.

§ 4

PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU

1.       Konkurs polega na:

a. W komentarzu pod postem konkursowym napisz, co znajduje się na twojej tegorocznej #wishlist prezentów pod choinkę?

b. Zaproś do udziału w konkursie 2 osoby, oznaczając je w komentarzu pod postem.

2. Konkurs dedykowany jest obserwatorom marki Briju oraz Bigordi na Instagramie.

3. Ilość zgłoszeń w konkursie, dokonanych przez jednego uczestnika, jest nieograniczona..

4. Komentarz Konkursowy nie może zawierać treści:
a. sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa;
b. sprzecznych z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, normami społecznymi;
c. które naruszałyby interes publiczny;
d. które naruszałyby w jakikolwiek sposób prawa osób trzecich;
e. które naruszałyby interes Organizatora lub Zleceniodawcy.

5. Uczestnicy, którzy dodali komentarze zawierające treści, o których mowa w § 4 ust. 4 a.-
a. Regulaminu lub po upływie trwania Konkursu, o czym mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu, zostaną wykluczeni z Konkursu.

6. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu Organizator powoła komisję konkursową składającą się z 3 członków.

 

§ 5

NAGRODY

1. Dla zwycięzców, którzy spełnili zasady konkursu przewidziane są nagrody obejmujące:

 1 miejsce:

- od marki Briju Kalendarz Adwentowy Briju https://www.briju.pl/briju-kalendarz-adwentowy?utm_source=home&utm_medium=slider&utm_campaign=kalendarz-adwentowy

 - od marki Bigordi torebka https://bigordi.pl/torebki-srednie/75-1975-torebka-srednia-do-reki-cloud-bag-polksiezyc.html#/28-kolor_okuc_do_wyboru-zloty/220-kolor_torebki-brazowa oraz bon na zakupy o wartości 250 na zakupy na https://bigordi.pl/.

2 miejsce:

- od marki Briju Voucher 300 zł na zakupy w sieci salonów oraz na https://www.briju.pl/

- od marki Bigordi torebka https://bigordi.pl/torebki-srednie/74-1957-torebka-srednia-do-reki-handy-bag-trapez-z-usztywniana-raczka.html#/28-kolor_okuc_do_wyboru-zloty/221-kolor_torebki-taupe

3 miejsce:
- od marki Briju Voucher 200 zł na zakupy w sieci salonów oraz na https://www.briju.pl/

- od marki Bigordi torebka https://bigordi.pl/torebki-na-wiosne/31-1983-torebka-srednia-trapez-daily-bag.html#/28-kolor_okuc_do_wyboru-zloty/37-kolor_torebki-karmelowa2. Organizator w terminie 14 dni roboczych od dnia dodania przez Użytkownika konkursu materiału konkursowego, o czym mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu, potwierdzi Użytkownikowi spełnienie warunków w formie wiadomości prywatnej skierowanej z Fanpage’a o zdobyciu przez nich Nagrody.

3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu, laureaci powinni wysłać do Organizatora na Fanpage’u wiadomość zwrotną (prywatną) zawierającą dane, w oparciu, o które Nagroda zostanie Laureatom przesłana, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto) oraz nr telefonu z zastrzeżeniem § 5 ust. 7 Regulaminu.

4. Nagroda zostanie przesłana do Laureata przesyłką pocztową bądź kurierską w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora od Laureatów wiadomości zwrotnej (prywatnej) na profilu Instagram zawierającej wszystkie dane wskazane w § 5 ust. 4 Regulaminu.

5. Prawa do Nagrody nie można przenieść na inne osoby ani podmioty.

6. Organizator zastrzega, że Nagrody będą wysłane wyłącznie w obrębie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Laureatom nie przysługuje roszczenie o wypłatę Nagrody w ekwiwalencie pieniężnym, jak również roszczenie o zamianę Nagrody na inną rzecz czy nagrodę.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Laureatów niewłaściwych lub niepełnych danych niezbędnych do przesłania Nagrody, wskazanych w § 5 ust. 4 Regulaminu.

9. W przypadku niewskazania przez Uczestnika danych, o których mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu, Nagroda pozostanie do osobistego odbioru przez Laureatów w siedzibie Organizatora pod adresem wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu.

 

§ 6

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Uczestnik jest uprawniony do składania reklamacji dotyczących Konkursu.

2. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Konkursu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, o czym mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu.

3. Reklamacje można składać w dowolnej formie, jednakże w celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego zaleca się złożenie jej do Organizatora w formie pisemnej na adres wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail lub ustnie do protokołu spisanego w siedzibie Organizatora.
4. Zaleca się, aby Uczestnik, składając do Organizatora reklamację, wskazał w szczególności swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, powody reklamacji, opis zdarzenia, w tym jego daty, żądania i inne informacje istotne z punktu widzenia zgłaszanej reklamacji. Wymogi wskazane w zdaniu poprzedzającym mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z ich pominięciem.
5. Organizator rozpatrzy zgłoszoną reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej otrzymania, oraz niezwłocznie poinformuje Uczestnika zgłaszającego reklamację o sposobie jej rozpatrzenia z uwzględnieniem formy, w jakiej została ona zgłoszona.
6. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAW AUTORSKICH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników zebranych w trakcie trwania Konkursu jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników, jak i dorobek autorski w postaci odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, opublikowane przez uczestnika jako Post Konkursowy, przetwarzane będą przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wydawania Nagród i kontaktowania się z Uczestnikami, opublikowania w poście na Fanpage’u imion i nazwisk Laureatów, rozpatrywania reklamacji zgłaszanych przez Uczestników oraz rozliczeń podatkowych, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 j.t.), a także w celu promocji produktów i akcji marketingowych Zleceniodawcy w Polsce.

3. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na używanie udostępnionego materiału konkursowego na wszelkich polach eksploatacji w Polsce i poza jej granicami oraz zobowiązane są do nieodpłatnego przeniesienia praw autorskich do swojej pracy konkursowej.

4. Zakres przetwarzanych przez Organizatora danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto), a w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 3-4 Regulaminu, także adres e-mail.

5. Przekazanie przez Uczestnika danych osobowych Organizatorowi jest dobrowolne.

6. Uczestnik, przekazując Organizatorowi po przystąpieniu do Konkursu swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu wskazanym w § 7 ust. 2 Regulaminu w zakresie określonym w § 7 ust. 3 Regulaminu.

7. Wyrażenie zgody, o której mowa w § 7 ust. 5 Regulaminu oraz podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi konieczny warunek wzięcia udziału w Konkursie oraz doręczenia Nagrody Uczestnikowi będącego Laureatem.

8. Uczestnik w każdym czasie ma prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych, które go dotyczą, do żądania ich niezwłocznego poprawienia, uzupełnienia lub zmiany, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych należy kierować do Organizatora na Fanpage’u prowadzonym w serwisie Instagram lub pocztę elektroniczną poprzez adres e-mail: briju.wiecej.blasku@gmail.com lub w formie pisemnej, kierując oświadczenie na adres Organizatora wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.

9. Uczestnik może w każdej chwili odwołać zgodę, o której mowa w § 7 ust. 5 Regulaminu, jednakże będzie to jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

10. Organizator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Uczestnika przetwarzanych przez Organizatora, w tym poprzez zapewnienie środków technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
11. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników zostaną niezwłocznie zniszczone przez Organizatora i nie będą one przetwarzane lub przekazywane żadnym podmiotom trzecim.
12. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na profilu Instagram w poście, o którym mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu, jego imienia i nazwiska oraz treści dodanego Posta Konkursowego w przypadku wyłonienia go przez komisję konkursową jako Laureata.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny na stronie: briju.pl oraz w siedzibie Organizatora.
2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika treści Regulaminu.
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad i warunków określonych w treści Regulaminu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, nieprawidłowości w działaniu Serwisu Instagram, na której prowadzony jest Konkurs, jeżeli ich przyczyna leży po stronie Uczestnika.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
6. Warunki przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące Konkursu mają charakter jedynie informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym.